fbpx
+31 614 33 96 22 info@nederlandsdebaas.nl

Privacyreglement

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het aanmeldingsprogramma op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  1. Dit reglement is van toepassing op alle door de cursist aan Nederlands de Baas verstrekte gegevens, die kwalificeren als persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
  1. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen, namelijk het doelmatig uitvoeren van de werkzaamheden van Nederlands de Baas op het gebied van inburgering en taalonderwijs. Onderdeel van deze werkzaamheden is het bijhouden presentie in de lessen. Dit wordt gedaan met behulp van een applicatie waarbij tijd en locatie van aanwezigheid bij onze lessen wordt opgeslagen in een database. Door uw persoonlijke QR code te laten scannen door werknemers van Nederlands de Baas geeft u akkoord deze gegevens over tijd en locatie van door u genote lessen op te slaan om zo uw aanwezigheid digitaal bij te houden.
  1. Gegevens worden tot twee jaar na beëindiging van het contract bewaard, behoudens die gegevens die op grond van de wet langer bewaard moeten worden. Hierna worden de gegevens vernietigd met uitzondering van naam en het aantal bij Nederlands de Baas gevolgde lesuren. Deze gegevens worden tien jaar bewaard en mogen uitsluitend door de betreffende cursist worden opgevraagd. Nederlands de Baas zal deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.
  1. Directie en medewerkers van Nederlands de Baas hebben toegang tot alle gegevens en behandelen deze vertrouwelijk.Relevante persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt met toestemming van de desbetreffende cursist, indien daarmee het onder 2 bedoelde doel wordt gediend of indien Nederlands de Baas daartoe wettelijk verplicht is.
  1. Persoonsgegevens worden digitaal in een file bewaard, dat wordt beschermd met een wachtwoord of schriftelijk in een afgesloten ruimte waartoe alleen de directie van Nederlands de Baas toegang heeft.
  1. Iedere cursist heeft het recht om zijn of haar gegevens in te zien in aanwezigheid van een directielid van Nederlands de Baas, zonder dat de cursist daarvoor kosten verschuldigd is. Iedere cursist heeft het recht om onjuiste gegevens te laten herstellen of te laten verwijderen.
  1. Personen binnen de organisatie die te maken hebben met verwerking van persoonsgegevens kennen dit privacyreglement inhoudelijk.
  1. Cursisten van Nederlands de Baas op wie het privacyreglement van toepassing is worden geïnformeerd over het reglement tijdens het tekenen van het cursuscontract.

 

19 Maart 2019 Versie 2.1